Hengematte Songtext

Erscht Töu
Ech ha mi körper neder gleit
Henge i de Matte wo mech treit
Im schwäbende Ponkt ohni stress
Es gmüetlechs Selefitness
Zwösche Töu
E wendstoss d`Blätter wenke mer zue
Ech wenke zrog in aller rue
Houpt Töu
E chorzi Pouse i de Hengematte
Zwösche zwe Böim im chüle Schatte
Met zwöi Seilli i d`Loft usegschpannet
Met de süessischte Gedanke versammlet
Zwöitz Töu
D`Vögu pfiffe es Konzärt
de Raab wo de zwösche lärmt
S`Zwerpe het de passend Tackt
E Atmosfäre wo eim packt
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Closing this message or scrolling the page you will allow us to use it. Learn more