Kei Zuefau Songtext

Erscht Töu
Jo mer läbe schön ond gut
ohni grengschts Verdärbe
Öberfrässe eus ond loge zue
wie andri vor Honger stärbe
Se ständig of de Suechi
doch hei de Sehn vergässe
Mer blende loufe dör Gägend
vo de Macht besässe
Houpt Töu
Jo dä Song dä esch kei Zuefau
Doch es donkt mi es seg vöune egau
Es esch e Art es Notsignau
Oder e Vorbereitig of e legschti Knau
E schmärzeregende Ondergang
Zwöit Töu
D`Natur euses Vermöge
mer nei so vöu wie me cheu
Schlachte alles ab was bruchbar esch
gschpörsch d`schadefreud
Mer geu gäg eus säuber
gäg d`muetter ärde
De vater im hemmu
scheckt sini träne
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Closing this message or scrolling the page you will allow us to use it. Learn more